- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

woda

W dniu 27 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia: „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zgodnie z art. 104 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U z 2017 poz. 1566 ze zm.) program działań wdraża się na obszarze całego państwa, wobec czego nie ma wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, tzw. OSN, tak jak to było w latach poprzednich.

Program działań zawiera wiele wymogów,  które mają być przestrzegane w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju i dotyczą one między innymi:

  • rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,
  • warunków rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
  • okresów nawożenia,
  • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami
  • dawek i sposobów nawożenia azotem,
  • dokumentowania realizacji Programu działań.

Program zawiera harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków (załącznik nr 11), który określa termin obowiązywania danej regulacji i tak na przykład: konieczność sporządzania planu nawożenia azotem o którym mowa jest w rozdziale 1.5.2 programu, będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. Terminy dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych są zależne od wielkości produkcji zwierzęcej tj .:

  • do 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk albo chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Treść programu: