- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Mateusz Strzelczyk
Kategoria:

lodr bez ta

 Deklaracja dostępności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Wstęp Deklaracji
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa ta jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Niektóre dokumenty są udostępnione jako skany.
 • Na stronie występują błędy w kodzie HTML. Strona nie przechodzi poprawnie walidacji.
 • Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR).
 • Występują błędy słabego kontrastu.
 • Niektóre grafiki nie posiadają poprawnie uzupełnionego tekstu alternatywnego lub nie posiadają go wcale.
 • Brak mapy strony.

Wyłączenia:

 • Mapy nie podlegają wymogom zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:

Mateusz Strzelczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział Teleinformatyki
tel. kom. 512 217 609
tel. 68 385 20 91 wew.339

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Można to zrobić przez link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (LODR);
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • monitorowanie działalności LODR w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością;
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi;
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów należących do LODR;
 • oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych należących do LODR;
 • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności.

Kontakt:

Krzysztof Roślik – Koordynator ds. dostępności
tel. 68 385 20 91 wew. 341; tel. kom.: 513 978 936; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mateusz Strzelczyk – Koordynator ds. dostępności cyfrowej
tel. 68 385 20 91 wew. 339; tel. kom.: 512 217 250; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja poprawy dostępności
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie stale dążył do poprawienia dostępności cyfrowej strony internetowej oraz deklaruje że do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad układem strony, dostosowaniem treści i załączników.