- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Krzysztof Roślik
Kategoria:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku, nr budynku 91, kod pocztowy 66-100, poczta Sulechów, tel. 68 385 20 91, fax. 68 385 28 68, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jest Krzysztof Roślik, z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 68 385 20 91 wew. 341, tel. kom. 513 978 936, poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Administratora bądź osobiście w siedzibie Administratora.

3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

LODR przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim ze względu na prawne obowiązki w związku z prowadzeniem doradztwa rolniczego.

Art. 6, ust. 1, lit. c RODO w związku z:
- ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego,
- ustawą Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawą Prawo zamówień publicznych,
- ustawą o dostępie do informacji publicznej.

LODR może przetwarzać Pani/Pana dane w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem.

Art. 6, ust.1, lit. b RODO

LODR jest obowiązany do prowadzenia rachunkowości, przez co ciążą na nas także obowiązki podatkowe za wykonane przez nas usługi.

Art. 6, ust. 1, lit. c RODO w związku z:
- ustawą o rachunkowości,
- ustawą Ordynacja podatkowa,
- ustawą o podatku od towarów i usług.

LODR świadczy odpłatne usługi, dlatego mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.

Art. 6, ust. 1, lit. b i f RODO

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów), LODR prowadzi monitoring należących do nas obiektów.

Art. 6, ust.1, lit. c RODO w związku z:
- ustawą Kodeks pracy.

LODR jak pracodawca, zatrudnia pracowników i prowadzi rekrutacje na wolne stanowiska.

Art. 6 ust. 1, lit. a i b RODO w związku z:
- ustawą Kodeks pracy.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań realizowanych, w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Po realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetrzymywać te dane do czasu odwołania zgody. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przetrzymywać dokumentację pracowniczą przez okres 50 lat.

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadasz następujące prawa:

dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;

prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;

prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;

prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – korzystając z tego prawa możesz w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, w wypadku jeżeli przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

11. Siedziba LODR jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją poszczególnych zadań realizowanych przez Administratora, znajdują się w dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadania.