- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Janusz Kupiński

UeLodrProw

 

Operacja pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” mająca na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Operacja pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” mająca na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubuski Ośrodek Doradztwa rolniczego rozpoczyna realizację szkoleń z zakresu tematyki „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 600 osób z województwa lubuskiego.

Uczestnikami szkolenia, jako ostateczni odbiorcy, mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach szkoleń zostaną przedstawione następujące tematy:

  • zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 i WPR 2023-2027,
  • środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej,
  • ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne,
  • zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji),
  • dobrostan zwierząt.

Szkolenia odbywać się będą od września 2022 roku do kwietnia 2023 roku na terenie wszystkich powiatów województwa lubuskiego.

Pierwsze szkolenia odbędą się:

  • 27.09.2022 o godzi. 9.00 w Lubuskim Ośrodku Doradztwa rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów
  • 6.10.2022 o godz. 9.00 w Lubuskim Ośrodku Doradztwa rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów

Terminy kolejnych szkoleń umieszczane będą na bieżąco w harmonogramie szkoleń znajdującym się na naszej stronie internetowej lodr.pl w zakładce szkolenia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach.