- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Kategoria:

lodr bez ta

Znak sprawy: 1/2023
Kalsk 20.03.2023 r

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie:

 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2

prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku KW nr GW1U/00002068/5 – działka nr 348 o pow. 556 m2, położonej w Lubniewicach, ul. Osadników Wojskowych 25, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej KW nr GW1U/00020214/6 – działka na 346 o pow. 736 m², położonej w Lubniewicach, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, NIP 9271603749, zwany dalej Organizatorem, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż łącznie dwóch nieruchomości:

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu KW nr GW1U/00002068/5 – działka nr 348 o pow. 556 m2, położonej w Lubniewicach, ul. Osadników Wojskowych 25, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie, wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności LODR o powierzchni 269,11 m²;

oraz

 • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej KW nr GW1U/00020214/6 – działka na 346 o pow. 736 m², położonej w Lubniewicach, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie;

I. Informacje ogólne:

 1. Opis przedmiotu przetargu stanowi załącznik nr 1.
 2. Nieruchomości nie są obciążone hipoteką i są wolne od ograniczeń i roszczeń.
 3. Stan formalno-prawny dla przedmiotowych nieruchomości: na działce ewidencyjnej nr 348 w obrębie Lubniewic zawarty jest Księdze Wieczystej KW nr GW1U/00002068/5, oraz na działce ewidencyjnej nr 346 w obrębie Lubniewic zawarty jest Księdze Wieczystej KW nr GW1U/00020214/6 i dostępny na Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych pod adresem https://ekw.ms.gov.pl.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 858.000,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 ) netto.
 5. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku jego wystąpienia.
 6. Przed przystąpieniem do pisemnego przetargu nieograniczonego należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, a oferta zostanie złożona łącznie na dwie nieruchomości.
 7. Regulaminem przetargu stanowi Załącznik do ogłoszenia.
 8. Ogłoszenie o przetargu nr 1/2023 wraz z Regulaminem przetargu zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora.

II. Wymagane dokumenty:
Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego jest dostarczenie do dnia 22.05.2023 do godz. 09:00 do siedziby Organizatora ( sekretariat Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, wymaganych dokumentów określonych w § 3 Regulaminu przetargu, oraz wpłata wadium.

III. Wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do pisemnego przetargu nieograniczonego jest wniesienie do dnia 21.05.2023 wadium, w wysokości: 42.900,00 zł ( czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100 
  a.) Wadium należy wnieść na rachunek BGK Oddział Zielona Góra: 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004
 2. Za dzień wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty wadium na rachunek bankowy Organizatora.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
 4. Po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym wadium jest niezwłocznie zwracane, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli zawarcie umowy sprzedaży we wskazanym terminie i miejscu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
 7. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, a przetarg dotyczy sprzedaży łącznie dwóch nieruchomości. Organizator zastrzega możliwość sporządzenia dwóch aktów notarialnych wobec każdej z nieruchomości.

IV. Miejsce i termin składania ofert pisemnych:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej naruszenia, w sekretariacie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-10 Sulechów w terminie do dnia 22.05.2023 r do godz. 9:00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do LODR (data doręczenia). Oferta złożona po upływie terminu nie wiąże Organizatora. Oferta nie może być zmieniona po upływie terminu do jej złożenia. Kopertę zawierającą ofertę należy opisać w następujący sposób „Przetarg - nie otwierać do dnia 22.05.2023 r. do godz. 12:00”.

V. Oferta powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. dokładne wskazanie imienia i nazwiska lub firmy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, adresów do doręczania korespondencji (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej niezbędne jest dołączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych niezbędne jest dołączenie kserokopii dowodu osobistego), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
 3. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami sporządzonymi w formie aktu notarialnego i dokumentacja wykazująca legitymacje wskazanych osób do reprezentowania oferenta,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu i jego stanem technicznym i prawnym oraz regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 5. oferowaną cenę nabycia,
 6. oświadczenie, że oferent dokona zapłaty kwoty równej cenie nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wniesione wadium, przelewem na rachunek bankowy LODR najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości oraz zaświadczenie z banku oferenta, skierowane do niego potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 7. oświadczenie, że oferent pokryje wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości,
 8. zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedającego zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości w formie aktu notarialnego,
 9. kopię dowodu wniesienia wadium oraz określenie numeru rachunku bankowego, na który wadium ma być zwrócone w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Kopię promesy (przyrzeczenie wydania zezwolenia) lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu albo oświadczenie, że zgoda taka nie jest wymagana podając podstawę prawną - w przypadku cudzoziemców.
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.

VI. Otwarcie ofert
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22.05.2023 roku, początek zebrania godz.12:00, w budynku Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, w Sali nr 37. 

VII. Cena sprzedaży/nabycia
Cenę sprzedaży stanowić będzie najwyższa cena zaoferowana przez nabywcę.

VIII. Zawarcie umów i odpowiedzialność z tytułu uchylenia się od ich zawarcia:
Po rozstrzygnięciu przetargu Organizator wyznaczy termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, Organizator wystąpi do Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

IV. Informacje dodatkowe: 

 1. Wszelkie koszty, w których skład wchodzą m.in.: przygotowanie oferty, podatki, opłaty skarbowe oraz notarialne związane z nabyciem nieruchomości, sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca. Nabywca ponosi również ewentualne opłaty za ustalenie granic oraz wznowienie i stabilizację punktów granicznych.
 2. Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają w godz. 8.00-15.00: Ela Justyna Karpowicz Tel. 783 293 200 e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu z osobą wymienioną w ust.2.
 2. Oferenci otrzymają pisemne zawiadomienia o wyniku przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Załączniki:
- Regulamin
- Opis nieruchomości
- Zgłoszenie udziału w przetargu