- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

lasy panstwowe

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

W trakcie dwudniowego szkolenia pt. „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”, zorganizowanego w dniach 16 i 17 października 2018 r. w Łagowie Lubuskim uczestnicy szkolenia poznali najnowsze regulacje prawne w zakresie Prawa łowieckiego. Nabyli umiejętność stosowania procedur szacowania szkód łowieckich, znajomość przepisów KPA w zakresie dotyczącym ww. Prawa oraz udoskonalali umiejętności mediacji w sytuacjach dotyczących szacowania szkód łowieckich.

Uczestników szkolenia przywitał Tomasz Biały - przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Roman Fraszczyk - dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach z siedzibą w Gliśnie.
Szkolenie na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przeprowadził Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

W szkoleniu uczestniczyli specjaliści i doradcy z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, przedstawiciele kół łowieckich – „Piast” w Sulechowie, „Lis” w Łagowie Lubuskim, „Łoś” w Torzymiu oraz „Hubert” w Świebodzinie.

Znowelizowana ustawa pokrótce stanowi, że poszkodowany rolnik zgłasza szkodę łowiecką do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół, który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. W przypadku, gdy poszkodowany jest niezadowolony z wysokości ustalonego odszkodowania, może odwołać się do właściwego miejscowo nadleśniczego PGL LP. Nadleśniczy przeprowadza postępowanie odwoławcze i wydaje decyzję ostateczną, ustalającą należne odszkodowanie.
Znowelizowana ustawa uwzględnia zgłaszany od wielu lat postulat rolników, aby szkoda oszacowana była obiektywnie przez niezależnych ekspertów. Takimi ekspertami w zespole są przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego i izby rolniczej.

Osobą koordynującą pracę zespołu i odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z szacowania jest przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
Oprócz wykładów zrealizowano także ćwiczenia, podczas których uczestnicy m.in. obliczali szkody łowieckie w poszczególnych uprawach rolnych. Szkolenie zakończyło się testem egzaminacyjnym, który był podstawą do wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Lasy Państwowe informują, iż na platformie e-learningowej zostanie również uruchomione szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Obejmie ono taki sam zakres tematyczny, jaki przewidziano dla szkoleń stacjonarnych.

Kolejne szkolenie planowane jest w dniach 10-11 grudnia br. W szkoleniu oprócz kolejnej grupy specjalistów i doradców z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego swój udział zapowiedzieli przedstawiciele z pozostałych kół łowieckich z terenu działania Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze.

lodr   Tekst i foto: Krzysztof Roślik
  • DSC06973
  • DSC06974
  • DSC06975
  • DSC06976
  • DSC06977
  • DSC06978