- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

MRiRW small

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zaostrzającego wymagania weterynaryjne w produkcji zwierzęcej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta wymagane będzie:

 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do przechowywania środków dezynfekcyjnych
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do składowania obornika
 • wydzielenie miejsca na przechowywanie leków
 • stosowanie na terenie gospodarstwa wyłącznie przeznaczonej do tego odzieży ochronnej
 • stosowanie mat, lub niecek dezynfekcyjnych przy wejściu i wjeździe na teren gospodarstwa
 • posiadanie środków dezynfekujących w ilości pozwalającej na przeprowadzenie doraźnej dezynfekcji
 • prowadzenie w obiektach regularnej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

Rozporządzenie wprowadza również dodatkowe obowiązki dotyczące:

 • zapewnienia wydzielonego miejsca na składowanie padłych zwierząt
 • wykorzystywania narzędzi do obsługi zwierząt wyłącznie w jednym gospodarstwie
 • prowadzenia ewidencji (spisu):

            - wszystkich pojazdów do przewozu zwierząt i produktów ubocznych pochodzenia

               zwierzęcego, ściółki i pasz wjeżdżających i wyjeżdżających z gospodarstwa

            - wejść do pomieszczeń w których przebywają zwierzęta

 • zabezpieczenia obiektów inwentarskich przed dostępem zwierząt domowych (koty i psy), które mogą być źródłem przenoszenia chorób
 • prowadzenia w obiektach regularnej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

W uzasadnieniu rozporządzenia MRiRW podaje, że zmiany mają na celu rozszerzenie dotychczas obowiązujących przepisów weterynaryjnych, tak aby skuteczniej chroniły gospodarstwa i stada zwierząt przed chorobami zakaźnymi. Według resortu rolnictwa, wprowadzone zmiany nie będą generowały dla rolników większych kosztów.

W opinii KRIR wprowadzenie niektórych dodatkowych wymogów bioaekuracji może stanowić problem z ich stosowaniem i przestrzeganiem w małych drobnotowarowych gospodarstwach, które sporadycznie sprzedają swoje produkty. Wątpliwości dotyczą m.in. obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji wjazdu i wyjazdu środków transportu oraz wejść osób odwiedzających gospodarstwo.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.

lodr Opracował: Tadeusz Matyka LODR O/L-ce