- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:
Wsparcie produkcji i zbytu miodu w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej

Wsparcie produkcji i zbytu miodu w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej


Artykuł opublikowano w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych nr 11/2004

Wsparcie produkcji i zbytu miodu w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej

7 października w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się szkolenie - Wsparcie produkcji i zbytu miodu - realizowane w ramach projektu Szkolenia beneficjentów rynku i pracowników administracji publicznej z wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele kół pszczelarskich zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy oraz jego prezes Henryk Kuriata. Oto najważniejsze informacje przedstawione w trakcie szkolenia:
Uczestnikami mechanizmu Wsparcie produkcji i zbytu miodu mogą być krajowe podmioty uprawnione, którymi mogą być:
- przedsiębiorcy,
- organizacje i stowarzyszenia pszczelarzy,
- spółdzielnie pszczelarskie, 
- grupy producenckie pszczelarzy,
- ośrodki badawczo-naukowe sektora pszczelarskiego,
- laboratoria dokonujące analizy jakościowej miodu.

Programy wsparcia produkcji i zbytu miodu

I.  Pomoc techniczna dla członków organizacji pszczelarskich oraz zakładów produkcji, umożliwiająca poprawę warunków i ekstrakcji miodu.
II. Zwalczanie schorzenia powodowanego przez warrozę i schorzeń pokrewnych oraz poprawa funkcjonowania pasiek.
III. Racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki.
IV. Pomoc dla laboratoriów przeprowadzających analizy właściwości fizyko-chemicznych miodu.
V. Współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami wdrażającymi projekty badań poprawy jakości miodu.

Finansowanie projektów

Budżet krajowy zapewnia całość środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia kosztów faktycznie poniesionych przez polskie podmioty uprawnione, przy realizacji projektów wchodzących w skład Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP).
Po spełnieniu określonych w ustawodawstwie unijnym wymagań, poniesione z budżetu krajowego wydatki są częściowo refundowane ze środków finansowych UE. Komisja Europejska określa maksymalną kwotę wsparcia, jaka może być udzielona państwu członkowskiemu na realizację mechanizmu oraz  w ramach tej kwoty finansuje projekty ujęte w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa w wysokości 50% poniesionych kosztów.
Limity finansowe dla każdego środka wsparcia mogą zostać podwyższone lub obniżone o 10% z zastrzeżeniem, że suma kwoty wsparcia nie zostanie przekroczona  oraz, że udział finansowy UE nie przekroczy 50% wydatków poniesionych przez państwo członkowskie.

Warunki uczestnictwa w mechanizmach WPR

Przedsiębiorca zamierzający uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR. Podstawa do dokonania rejestracji jest złożenie w ARR wypełnionego formularza rejestracyjnego. Przedsiębiorca rejestruje się tylko raz, w momencie przystąpienia do mechanizmu administrowanego przez ARR.
Formularz rejestracyjny można otrzymać:
- w Centrali ARR lub OT ARR,
- wydrukować ze strony internetowej ARR:
www.arr.gov.pl.

Składanie ofert projektów

Rozpoczęcie realizacji mechanizmu wsparcia i zbytu miodu przez podmioty uprawnione, następuje  z chwilą ukazania się w prasie krajowej zaproszenia do składania ofert na realizację projektów w ramach mechanizmu WPR - Wsparcie produkcji i zbytu miodu. Komplet dokumentów projektu należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego lub przez wysłanie listem poleconym na adres Centrali ARR Warszawie. Koperta powinna być opatrzona napisem „Oferta projektu – wsparcie produkcji i zbytu miodu".
W terminie 60 dni roboczych od momentu zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektów realizowanych w ramach KPW dla Polski, ARR zawiera z podmiotami uprawnionymi umowy na realizację projektów.
W ciągu 7 dni po zakończeniu projektu, ale nie później niż do  7 września każdego roku, podmiot uprawniony składa w ARR wniosek o dopłatę.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Centrali ARR przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie oraz w oddziałach terenowych ARR.

Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych i Ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Maria Wolniewicz
RDR Świebodzin
ODR Kalsk