- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 

Kalsk, 13.02.2017 r.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91, 66-100 Sulechów

                                                                                                       

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

            Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że w zapytaniu o cenę na sukcesywną sprzedaż opału złożono 2 oferty:

 

Lp. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Wartość oferty netto/brutto (zł.) Liczba przyznanych punktów

w kryterium cena

1

Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa Maxrol s.c. Zawada, 65-001 Zawada,

ul. Zielonogórska 70

277.500,00/341.325,00 92
2 P.P.H.U. Budopex –Bis Janusz Majerowski 64-223 Kębłowo, ul. Stradyńska 51, Skład Opału w Sulechowie 257.150,00/316.294,50 100

 

 

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma P. P.H.U. BUDOPEX-BIS Janusz Majerowski, ul. Stradyńska 51, 64-223 Kębłowo,
Skład Opału w Sulechowie
.

Wartość oferty: 316.294,50 zł.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor - mgr inż. Jerzy Bielawski