- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91

66-100 Sulechów

  DOTYCZY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Termomodernizacja budynku w Kalsku – ocieplenie ścian zewnętrznych”, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma: Zakład Usługowo- Handlowy Jan Janik, ul. Wolsztyńska 23, 66-110 Babimost. Oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach badanych kryteriów oceny ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty:

Numer
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów
-cena

Liczba punktów-
okres gwarancji dodatkowy

Suma
punktów

1

Zakład Usługowo-Handlowy Jan Janik, 66-110 Babimost, ul. Wolsztyńska 23

60

40

100

2

,,TADBUD’’- Zakład Ogólnobudowlany, Józef Żybura, Chwalęcice ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa.

46

40

86

Wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu a ich oferty były zgodne

z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz odpowiadały treści SIWZ. Umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z postępowania nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.

                                                            Kalsk, 12.05.2017 r., Dyrektor – Jerzy Bielawski