- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

 lir

W dniu 7 stycznia 2020 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się spotkanie środowiska rolniczego reprezentowanego przez przedstawicieli Lubuskiego Forum Rolniczego, w tym Lubuskiej Izby Rolniczej oraz przedstawicieli środowiska myśliwskiego reprezentowanego przez prezesów kół łowieckich. Posiedzenie poświęcone było obecnej sytuacji związanej z obecnością wirusa ASF w populacji dzików na terenie województwa lubuskiego i problemom, jakie wystąpiły w związku z wyznaczeniem stref i obostrzeń na tych obszarach, które dotykają zarówno rolników jak i myśliwych.

Głównym problemem hodowców świń ze strefy czerwonej jest utrudniona lub wręcz niemożliwa sprzedaż tuczników, dodatkowo dochodzą jeszcze szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach. Niestety w tej strefie obecnie znajduje się ponad 60 obwodów łowieckich, w których, w związku z zakazem, nie jest prowadzona gospodarka łowiecka. Dotyczy to zarówno dzików jak i zwierzyny płowej. Co prawda, jak stwierdzili uczestnicy, w ostatnim czasie zmniejszyła się aktywność dzików (być może spowodowana chorobą), natomiast zbliża się ich okres rozrodczy i problem szkód może się znacznie nasilić. Część kół łowieckich już teraz martwi się o swoją przyszłość, gdyż brak prowadzenia gospodarki łowieckiej skutkuje brakiem środków na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę wypłacane rolnikom i zapowiedzieli, że w takiej sytuacji będą cedować wypłatę odszkodowań na Skarb Państwa. Ponadto, jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać, będą się nasilać konflikty w relacji rolnik – myśliwy. Wszystkie odłowione dziki obligatoryjnie muszą być przebadane na obecność wirusa ASF. W tym celu potrzebne jest odpowiednia liczba chłodni (ok. 90 szt. chłodni jednokomorowych). Obecnie jest 9 chłodni ze środków przekazanych przez WIW, natomiast 5 chłodni pozyskały we własnym zakresie KŁ. Uczestnicy zebrania w większości stwierdzili, iż wszystkie dziki pozyskane z czerwonej strefy ze względów ekonomicznych powinny zostać zutylizowane, bez ponoszenia kosztów badania i przechowywania, gdyż nawet przy obniżonej cenie sprzedaży, nie będzie chętnych do ich kupna.

Na spotkaniu poruszany został temat znikomej edukacji społeczeństwa w związku z wystąpieniem wirusa ASF. W rozwiązywanie tego problemu powinny włączyć się również media ogólnopolskie, natomiast większym działaniem powinny wykazać się również służby państwowe.

Wspólne rozmowy zaowocowały wypracowaniem poniższych wniosków, które zostaną przedstawione Prezesowi Rady Ministrów:

  1. Natychmiastowe odblokowanie polowań w czerwonej strefie, zarówno dzików, jak i pozostałej zwierzyny płowej, a także utylizację wszystkich dzików z tej strefy. Spowoduje to redukcję dzików do poziomu 0,1 dzika na 1km2 i pozwoli na wykonie planów łowieckich dla zwierzyny płowej.
  2. Możliwość przyjmowania prób pobranych od dzików i trzody chlewnej z województwa lubuskiego w laboratorium w Poznaniu.
  3. Zabezpieczenie województwa lubuskiego w odpowiednią ilość chłodni w celu właściwej walki z wirusem ASF.
  4. Zapewnienie szeroko zakrojonej edukacji w mediach związanej z postępowaniem w wyniku wystąpienia ASF.
  5. Zapewnienie środków finansowych na zwalczanie wirusa w wysokości adekwatnej do potrzeb w związku z występującymi szkodami na terenach objętych restrykcjami, nieskutecznym i wydłużającym się okresem zwalczania choroby, nieskuteczną pracą służb państwowych, przez co problem sanitarny przekształca się w problem ekonomiczny.
  6. Wprowadzenie w każdej jednostce samorządu terytorialnego koordynatora odpowiedzialnego za działania związane z ASF.
  7. Wprowadzenie jednolitych dla całego województwa zasad zwalczania ASF, obecne są niespójne i trudne do realizacji.

Dalszy brak skutecznych działań spowoduje ogromne straty gospodarcze w regionie, stąd prośba o szybką interwencję w powyższej sprawie i uporządkowanie działań w celu skutecznego skoordynowania pracy niezbędnej w walce z chorobą.
07styc
P. Sas
Źródło: Lubuska Izba Rolnicza