- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

20220411 114458

 

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

HODOWCY BYDŁA oraz PSZCZELARZE z województwa lubuskiego!
Spotkania w ramach Zespołów Tematycznych ds. innowacji w rolnictwie!

 

W dniach 11 oraz 13 kwietnia 2022 r. w siedzibie LODR w Kalsku w ramach SIR zostały zorganizowane SPOTKANIA w ramach operacji pn.: Zespoły Tematyczne ds. innowacji w rolnictwie zgodnie z Planem Operacyjnym na lata 2022-2023 skupiające kolejno środowisko HODOWCÓW BYDŁA oraz PSZCZELARZY z województwa lubuskiego. Gościliśmy w sumie 80 uczestników. Organizacja spotkań jest odpowiedzią na bieżące problemy, dylematy i wyzwania przed jakimi stoją hodowcy bydła i pszczelarze w zakresie tematyki poszczególnych dziedzin rolnictwa. Spotkania miały na celu inicjowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, identyfikacji problemów oraz poszukiwania możliwości ich rozwiązań pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk np. rolników, jednostek samorządowych i doradczych, świata nauki i biznesu. Oficjalnego otwarcie spotkań dokonał pan Roman Fraszczyk, dyrektor Oddziału LODR w Lubniewicach, który podkreślił jak ważną rolę pełnią nasze spotkania tematyczne i zachęcił do czynnego w nich udziału.

 

SPOTKANIE Z HODOWCAMI BYDŁA

Podczas spotkania w dniu 11 kwietnia 2022 r. dla Hodowców Bydła w roli głównych prelegentów wystąpili:

 • Tomasz Jakiel – właściciel gospodarstwa Lubuskie Angusowo – hodowca bydła popularyzującego rolnictwo regeneratywne oraz „bale grazing”, prowadzącego regeneratywny wypas metodą pozyskania najwyższej jakości wołowiny;

oraz

 • Wojciech Styburski – prezes Zarządu firmy AGRO Integracja Sp. z o.o. – integrującej środowiska rolnicze w ramach zakładania i prowadzenia grup producenckich, doświadczony praktyk i twórca innowacyjnych projektów w ramach działania „Współpraca”, inicjator Grupy Operacyjnej AGROINNOWACJE.

W ramach zgłoszonych postulatów przez hodowców zaproszeni zostali przedstawiciele KOWR OT Gorzów Wlkp. (p.o. Dyrektor Roman Jabłoński) w zakresie zgłaszanych dylematów dot. Aktualnego stanu prawnego obrotu ziemią oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Sulechów w przedmiocie aktualnej współpracy z hodowcami.

Znany doskonale lubuskim hodowca Tomasz Jakiel przedstawił prezentację na temat Zrównoważonego chowu bydła w kontekście Zielonego Ładu na przykładzie gospodarstwa Lubuskie Angusowo. Właściciele prowadzą gospodarstwo zgodnie z ideą rolnictwa regeneratywnego, wpisując się w założenia i praktyki rolnictwa zrównoważonego, które jest jednym z postulatów perspektywy Zielonego Ładu. Głównym naciskiem, przyświecającym farmie jest odbudowa gleby, a tym samym zwiększenia plonowania. Przedmiotowa farma została dokładnie zaprojektowana, pod kątem wyboru rodzaju zwierząt oraz metod ich obsługi. Jednym ze sposobów pracy nad profilem glebowym w farmie jest innowacyjna metoda wypasu zimowego, zwanego „bale grazing”. Filarem prowadzonej produkcji odzwierciedlonej w nazwie gospodarstwa jest stado zarodowe bydła rasy Angus Czerwony, ponadto gospodarstwo prowadzi hodowlę kóz, owiec, kur niosek, bojlerów (prezentacji mobilnego kurnika tzw. egg-mobile), gęsi, mangalice (stara węgierska rasa świń), królików. Ważnym elementem stosowanym na farmie jest rotacyjny wypas stad zwierząt. Obecnie fama posiada 18 ha gruntów. Całość gruntów podzielona została na mniejsze kwatery, na których odbywa się uporządkowany wypas zwierząt użytkowych.

W obszernym wystąpieniu, wzbogaconym w materiał zdjęciowy oraz filmowy został zaprezentowany szereg nowatorskich rozwiązań stosowanych w gospodarstwie prowadzonym według modelu gospodarki regeneratywnej, której kluczem jest biologia gleby i ciągłe wnoszenie materii organicznej, odtwarzanie (regeneracja) i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby. Przy tym, w cały proces poprawienia jakości gleby i roślinności na użytkach zielonych włączone są zwierzęta. Hodowla, która prowadzona jest w Lubuskim Angusowie jest przyjazna dla środowiska, odbywa się na naturalnych pastwiskach, po których zwierzęta przemieszczają się w zwartych stadach, co pozwala się roślinności zregenerować i budować próchnicę w glebie. W gospodarstwie tym nie stosuje się żadnych nawozów sztucznych.

Gospodarstwo powstało w 2014 r. na zdegradowanych łąkach i pastwiskach, które przez wiele lat nie były wykorzystywane do wypasu zwierząt. Powstał więc problem jak przewrócić produkcyjność ziemi bez wydania dużych środków finansowych na nawozy. Postawiono na współpracę z naturą i do regeneracji użytków zielonych zastosowano metodę „bale grazing”.

Lubuskie Angusowo wpisuje się w założenia i cele w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, którego ambitny plan działania dotyczy lepszego wykorzystania zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałania utraty bioróżnorodności biologicznej wraz ze zmniejszeniem poziomu zanieczyszczeń.

Tomasz Jakiel podczas prezentacji przedstawił również wątek uboju zwierząt, który jest częścią hodowli wskazując na brak odpowiedniego systemu uboju powodującego utratę wieloletnich starań hodowców o wyprodukowanie najlepszej jakości wołowiny. Przy tym, zaprezentowane zostały przykłady systemu uboju bydła na pastwisku, które są wdrożone m.in. w Niemczech – gospodarstwo Uria i Herman Mayer oraz w Szwecji - gospodarstwo Richarda Perkinsa.

Druga część spotkania należała do Wojciecha Styburskiego, który omówił tematykę Wzmacnianie pozycji hodowców bydła w łańcuchu dostaw. Przedstawił różnorodne zadania i wyzwania jakie stoją przed hodowcami bydła, możliwości poprawy efektywności i dochodów z gospodarstwa prowadzącego hodowlę bydła. Podzielił się doświadczeniem w ramach zakładania i prowadzenia grup producenckich tworzonych na terenie całego kraju. W ramach wykładu zaprezentował mechanizm wsparcia finansowego w ramach działania „Współpraca”, którego niejednokrotnie był beneficjentem. Nadmienić należy, iż projekt zajął II miejsce w kategorii najciekawszych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Polsce.

Prelegent w bardzo charyzmatyczny sposób przybliżył hodowcom bydła innowacyjne rozwiązania wdrażane w kolejnych autorskich projektach. Przekazana wiedza i praktyka prelegenta połączona z „żywą dyskusją” podczas spotkania wykazała jak obszernym i skomplikowanym tematem jest chów i hodowla bydła.

 

 • 20220411_104505
 • 20220411_104633
 • 20220411_105244
 • 20220411_112301
 • 20220411_114425
 • 20220411_114458
 • LL6A1783
 • LL6A1787
 • LL6A1788
 • LL6A1789
 • LL6A1792
 • LL6A1794
 • LL6A1795
 • LL6A1801
 • LL6A1809
 • LL6A1810
 • LL6A1814
 • LL6A1820
 • LL6A1822
 • LL6A1824
 • LL6A1839
 • LL6A1840
 • LL6A1848
 • LL6A1867
 • LL6A1871
 • LL6A1877
 • LL6A1882
 • LL6A1885

SPOTKANIE Z PSZCZELARZAMI

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się spotkanie lubuskich pszczelarzy w ramach operacji pn.: Zespoły Tematyczne ds. innowacji w rolnictwie.

Głównym celem spotkania było omówienie wzajemnej współpracy i innowacyjnych rozwiązań w pracy pszczelarza, a także możliwości pozyskania środków w ramach działania M16 „Współpraca”. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji.

W spotkaniu udział wzięli pszczelarze z województwa lubuskiego, przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Sulechów a także pracownicy LODR w Kalsku. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Pan Roman Fraszczyk Dyrektor Oddziału LODR w Lubniewicach, który zachęcał do czynnego udziału w spotkaniu oraz podkreślił jak ważną rolę pełnią pszczoły w naszym środowisku.

Poruszonych zostało wiele problemów nurtujących pszczelarzy w tym m.in. jak finansowo pomóc zakładającym pasiekę? Dyskutowaliśmy również na temat gospodarki pasiecznej, dzierżawy gruntów oraz aktualnego stanu i nowych nasadzeń robinii akacjowej. Pan Dariusz Semkło oraz Pan Artur Krzeszowiec z Nadleśnictwa Sulechów przedstawili uczestnikom aktualne przepisy prawne i chętnie odpowiadali na pytania.

Jako pracownicy Zespoły SIR zapoznaliśmy uczestników z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz o planach naszego Ośrodka dot. organizacji konferencji pszczelarskiej i wyjazdu studyjnego. Nasi goście zostali zaproszeni do rejestracji w bazie Partnerów SIR. Ponadto, pan Jan Gembara omówił działanie „Współpraca” oraz korzyści i możliwości współpracy wynikające z partnerstwa. Przypomniał również, że termin składania wniosków na to działanie upływa 15 czerwca br.

Podczas spotkań zarówno z hodowcami jak i pszczelarzami w bardzo miłej atmosferze poruszonych zostało wiele ciekawych tematów wskazując na zasadność organizacji spotkań o takim charakterze. Uczestnicy poza tematem działania „Współpraca” wskazali na aktualne problemy i zagadnienia jakie chcieliby poruszyć na następnych spotkaniach jak m. in.: temat rzeźni i uboju (z konieczności, w gospodarstwie), wsparcie na realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, tematykę robinii akacjowej i sprzedaży miodu itp. W ramach powyższego zapraszamy na kolejne Spotkania Zespołów Tematycznych.

Dziękujemy prelegentom, przedstawicielom jednostek wspierających działalność rolniczą (KOWR OT Gorzów Wlkp., Nadleśnictwo Sulechów) oraz wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w Spotkaniach!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Zespół SIR LODR Kalsk

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • IMG_9427
 • IMG_9431
 • IMG_9434
 • IMG_9436
 • IMG_9438
 • IMG_9440
 • IMG_9443
 • IMG_9444
 • IMG_9447
 • IMG_9452
 • IMG_9458
 • IMG_9464
 • IMG_9465
 • IMG_9466
 • IMG_9479
 • IMG_9480
 • IMG_9484