- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

epi agri

 

W ramach nowinek innowacyjnych wskazujemy link do lutowego wydania newslettera EIP-AGRI:
https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-78-feb?e=eff394224d

W tym numerze między innymi:

 • Prawie 200 projektów Grup Operacyjnych skupia się szczególnie na wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu ulepszenia ich własnych systemów rolnych lub leśnych. Obejmują one projekty związane z automatycznym odchwaszczaniem, zrobotyzowanym zbieraniem truskawek, sterowanym cyfrowo nawadnianiem warzyw, obrazowaniem termicznym bydła, teledetekcją upraw zbożowych.
 • Inteligentne czujniki dla lepszego zrozumienia wzrostu roślin. Cyfrowe rolnictwo może zwiększyć wiedzę i plony, zmniejszyć nakłady i inwestycje oraz zwiększyć odporność na ryzyko, takie jak zmiana pogody i zmienność cen. Finansowany ze środków UE projekt ANTARES opracowuje inteligentne technologie czujników i technologii dużych zbiorów danych dla zrównoważonych systemów żywności.
 • Historia sześciu rolników, którzy w Walii prowadzą próby wykorzystania technologii śledzenia w ramach grupy operacyjnej trafnie nazwanej „Dokąd się przeprowadziliśmy?”. Obroże GPS są używane w dwóch stadach bydła i czterech stadach owiec przez dwa okresy wypasu. Rolnicy zbadają, w jaki sposób ta technologia może pomóc znaleźć rozwiązania w zakresie zarządzania wypasem, a nawet zmniejszyć ryzyko kradzieży.
 • Nowe umiejętności cyfrowego rolnictwa. Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie” zgromadziło ponad 150 uczestników w hiszpańskim Aranjuez. Zidentyfikowali umiejętności, które mogą pomóc rolnikom w lepszym zrozumieniu i korzystaniu z technologii cyfrowych, dzielili się udanymi inicjatywami szkoleniowymi i omówili, w jaki sposób plany strategiczne Wspólnej polityki Rolnej (WPR) mogą zaradzić luce w umiejętnościach cyfrowych w sektorze rolnym. Wszystkie prezentacje, plakaty, informacje dla prelegentów będą wkrótce dostępne na stronie wydarzenia.
 • EVTA – 6 lutego 2020r.: W jaki sposób klasyczne kształcenie i szkolenie może rozwiązać problem braku umiejętności cyfrowych w rolnictwie? Niektóre odpowiedzi pochodzą z najlepszych praktyk podzielonych przez ekspertów szkoleniowych i rolników podczas seminarium EIP-AGRI na temat nowych umiejętności w cyfrowym rolnictwie!
 • Podejścia agroekologiczne w zakresie odporności gospodarstw rolnych. Europejscy rolnicy stają przed coraz większymi wyzwaniami, w tym zmianami klimatu. Praktyki agroekologiczne mogą pomóc im w opracowaniu bardziej zrównoważonych i odpornych systemów rolniczych, które łączą stabilne plony z większą różnorodnością biologiczną i usługami ekosystemowymi. Nowa broszura EIP-AGRI na temat agroekologii oferuje inspirację z innowacyjnych projektów, które tworzą rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i dostosowane do warunków panujących w gospodarstwie.

 

Poniżej link do styczniowego numeru newsletter’a EIP-AGRI:
https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-77-jan-2020_b?e=eff394224d

W tym numerze poruszane są tematy:

 • Prace EIP-AGRI związane ze zmianami klimatu, wspierające bardziej zrównoważone i wydajne rolnictwo i leśnictwo. Obejmuje to grupy fokusowe ds. nowych praktyk leśnych i zmian klimatu, wody i rolnictwa, zmniejszania emisji w hodowli bydła, zdrowia pszczół, strat spowodowanych przymrozkami, a także wydarzenia i publikacje, inspirujące pomysły Grup Operacyjnych i innych innowacyjnych projektów.
 • Zmieniające się warunki pogodowe zmuszają hodowców oliwek do rozpoczęcia zwalczania szkodników. Sycylijski rolnik Vincenza Ferrara stosuje ekologiczne rozwiązania, które sprawiają, że gaje oliwne są odporne na niesprzyjający klimat.
 • Monitorowanie zdrowia pszczół za pomocą czujników ula. Oddalenie pasiek może utrudniać kontrolę nad ulem i podejmowanie działań, gdy pszczoły cierpią na choroby lub są pod wpływem innych wpływających na ich zdrowie czynników stresogennych. Włoska Grupa Operacyjna instaluje teraz czujniki uli, wysyłając dane bezpośrednio z ula do regionalnej sieci pszczelarzy.
 • Grupa fokusowa EIP-AGRI ds. „Nowej paszy dla świń i drobiu” przeanalizowała nowe obiecujące źródła i strategie zmniejszania presji na zasoby naturalne wykorzystywane do karmienia świń i drobiu.
 • LIFE pomaga rolnictwu i leśnictwu dostosować się do zmian klimatu. Europa odczuwa negatywny wpływ tych zmian i podejmuje odpowiednie inicjatywy.
 • Węgierska Narodowa Grupa Zadaniowa (NTF) ds. zarządzania składnikami żywienia będzie identyfikować obecne innowacyjne praktyki zarządzania, które pomagają zamykać pętle składników pokarmowych węgla, azotu i fosforu i zmniejszać emisje gazów cieplarnianych. Zaangażowane zainteresowane strony obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a także badania i praktykę. Chodzi o dzielenie się wiedzą, a tym samym harmonizację węgierskich działań w zakresie badań i innowacji. Grupa NTF jest obsługiwana przez projekt H2020 Nutri2Cycle.
 • Zaproszenie funduszu FOSC ERA-NET do składania projektów dotyczących systemów żywnościowych oraz zmian klimatu zostało ogłoszone w grudniu, ale do 12 lutego 2020 nadal jest czas na złożenia wniosku.
 • Dokumenty związane ze wspólnym zaproszeniem z współfinansowania ERA-NET ICT-AGRI-FOOD są już dostępne. Niniejsze zaproszenie dotyczy wyzwania, jakim jest przekształcenie europejskich systemów rolno-spożywczych w zrównoważone, odporne, przejrzyste i uczciwe systemy w oparciu o rozwiązania technologii cyfrowej. Celem jest zbliżenie badaczy i inżynierów z podmiotami z całego systemu rolno-spożywczego, w tym rolników, MŚP, przetwórców żywności, detalistów żywności, konsumentów oraz sektora publicznego.
 • Europejska Organizacja Właścicieli Ziemi organizuje w Brukseli w dn. 29 stycznia 2020 r. konferencję ‘Rolnictwo Proklimatyczne’ na temat innowacji. Omawiane będą sposoby w jakie innowacje rolnicze mogą przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w paryskim porozumieniu klimatycznym.