- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

uesirksowprow

 

 

Działając na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ubiegłym roku Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku utworzył pilotażowe Lokalne Partnerstwo Wodne na trenie powiatu świebodzińskiego. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia kolejnych partnerstw w kolejnych powiatach naszego województwa.

Przypominając ideę, Lokalne Partnerstwo Wodne powstało w 2020, a jego zadanie polegało na zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Zdecydowano, że partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami. Działania te miały i nadal mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarzadzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzeniu współpracy pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie, poprzez utworzenie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW). Jako obszar działania LPW przyjęto powiat reprezentowany przez podmioty działające na jego terenie (w tym jednostki samorządowe szczebla powiatu i gminy). Istotnymi celami LPW są:

  • Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb,
  • Diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • Wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • Wypracowanie propozycji co do przyszłych ram prawno-organizacyjnych działania struktur LPW, o tych samych zadaniach na terenie całego kraju.

Pilotażowym powiatem w województwie lubuskim był powiat świebodziński, gdzie odbyły się trzy spotkania, podczas których dyskutowano na temat gospodarowania wodą i działań do tego niezbędnych. Na zakończenie stworzony został raport z działań i potrzeb LPW powiatu świebodzińskiego.

W 2021 r. partnerstwo zostanie utworzone na terenie pięciu kolejnych powiatów. W powiecie krośnieński, jak i międzyrzeckim zostały utworzone już grupy LPW, gdzie odbyły się już pierwsze spotkania. Dnia 20 kwietnia 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego powiatu krośnieńskiego. Spotkanie odbyło się w formie online, z racji na obostrzenia związane z pandemią Covid-19. Na spotkaniu obecni byli włodarze poszczególnych gmin oraz powiatu, jak i osoby reprezentujące poszczególne instytucje, aktywni rolnicy, członkowie LIR-u, reprezentacji urzędu Marszałkowskiego czy Wód Polskich. Podczas spotkania zawiązała się żywa dyskusja, podczas której wyłoniono najważniejsze, zdaniem rozmówców, problemy związane z gospodarką wodna na terenie powiatu. Dyskusja była poprzedzona dwoma wykładami, nt. zarządzania zasobami wodnymi i charakterystyce powiatu krośnieńskiego oraz roli IMGW w gospodarowaniu wodą. Dnia 21 kwietnia 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie LPW powiatu międzyrzeckiego. Wszystko odbywało się na takich samych zasadach jak dzień wcześniej w powiecie krośnieńskim. Po każdym spotkaniu jest tworzona notatka, która następnie jest wysyłana do Centrum Doradztwa Rolniczego, a po czterech spotkaniach LPW, dla danego powiatu zostanie stworzony raport, zawierający niezbędne informacje i wnioski wyciągnięte po wszystkich spotkaniach. Raport ten wysyłany będzie do MRiRW.

Obecnie planowane są drugie spotkania LPW powiatu krośnieńskiego i międzyrzeckiego oraz pierwsze spotkania trzech, kolejnych powiatów, tzn. : żagańskiego, zielonogoórskiego i gorzowskiego. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w niniejszych spotkaniach i mieć możliwość zabrania głosu, zachęcamy do śledzenia strony Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Tam w zakładce ,,szkolenia’’ znajduje się harmonogram wszystkich szkoleń, konferencji i spotkań organizowanych na terenie naszego ośrodka, a wśród nich także spotkania LPW, na które można się zapisać.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

kwiecien lpw

kwiecien 2 lpw